ประเทศไทย - Thai เลือกประเทศ
 

เงื่อนไขการใช้งาน

มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2556


เงื่อนไขการใช้งานออนไลน์เหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกควบคุมโดย AbbVie รวมทั้งเว็บไซต์ย่อยและเว็บไซต์ในเครือ (รวมเรียกว่า "AbbVie") ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานออนไลน์นี้ (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์ของ AbbVie") โดยเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์นี้ไม่ส่งผลต่อเว็บไซต์ของ AbbVie ที่มิได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานออนไลน์นี้ ต่อผู้อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต่อเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เว็บไซต์ของ AbbVie อาจมีการลิงค์ไปสู่ การใช้งานเว็บไซต์ของ AbbVie ของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานออนไลน์นี้

AbbVie สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์นี้เพื่อให้ตรงกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ขัดต่อสิทธิของคุณที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หาก AbbVie เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์นี้ เวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่ของเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์จะสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยการปรับปรุงวันที่อันเป็นผลที่ด้านบนของเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์นี้ ในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของ AbbVie คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน เข้าใจและยอมรับการผูกมัดจากเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์เวอร์ชั่นปัจจุบันนี้ โดยคุณสามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์นี้ได้เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของ AbbVie หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์หรือไม่พอใจกับเว็บไซต์ของ AbbVie วิธีการแก้ไขที่คุณสามารถทำได้คือการหยุดใช้งานเว็บไซต์ของ AbbVie เพียงอย่างเดียวเท่า

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

คุณรับรู้และเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้

ถึงแม้ว่าเราพยายามที่จะสรรหาพัฒนาการล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา อีกทั้งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ AbbVie มาเสนอให้บนเว็บไซต์ของ AbbVie เราไม่รับรองความถูกต้อง ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ AbbVie บุคคลแต่ละคนมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และรับความเสี่ยงทั้งหมดอันอาจเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของ AbbVie ทั้งนี้ ข้อมูลถูกนำเสนอไว้ "อย่างที่เห็น" และอาจรวมถึงความไม่แม่นยำทางเทคนิคหรือความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อความ AbbVie ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ AbbVie ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

AbbVie มิได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะหรือกรณีใดก็ตามอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีการนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของ AbbVie      AbbVie ไม่รับผิดชอบต่อการเป็นตัวแทนหรือรับประกันทุกกรณี ไม่ว่าจะแจ้งอย่างชัดเจนหรือเป็นนัย ที่จัดทำขึ้นตามกฎหมาย สัญญาหรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันใดๆ ของการนำไปวางจำหน่ายได้ ความเหมาะสมต่อจุดประสงค์การใช้งานบางชนิด กรรมสิทธิ์หรือการสงวนสิทธิ์ AbbVie ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ลักษณะพิเศษ (รวมถึงการสูญเสียรายได้) ทั้งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและอันเป็นผลสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการมีอยู่หรือการใช้เว็บไซต์ของ AbbVie และ/หรือข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีการนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของ AbbVie ไม่ว่าทาง AbbVie จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

AbbVie ไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันใดๆ ต่อความถูกต้อง ประสิทธิภาพ ความตรงต่อเวลา และความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมทั้งไฮเปอร์ลิงค์ที่นำไปสู่หรือเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากมิได้มีการระบุไว้บนเว็บไซต์ของ AbbVie ทางบริษัท AbbVie จะไม่แก้ไข เซ็นเซอร์ หรือควบคุมเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือบนกระดานข่าว ห้องสนทนา หรือฟอรัมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่มีการนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของ AbbVie  ดังนั้น ผู้ใช้งานควรพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวน่าสงสัยและไม่ได้รับการรับรองจาก AbbVie

เว็บไซต์ของ AbbVie อาจมีข้อความที่มีลักษณะเกี่ยวกับอนาคตซึ่งสะท้อนให้เห็นความคาดหวังของ AbbVie เกี่ยวกับเหตุการณ์และการพัฒนาธุรกิจในอนาคต โดยข้อความเกี่ยวกับอนาคตเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การพัฒนาหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากลักษณะที่แสดงออกไว้อย่างมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงความสำเร็จของโปรแกรมการวิจัยในปัจจุบัน ผลลัพธ์ของการทดลองทางการแพทย์ที่ดำเนินการอยู่ การตลาดของผลิตภัณฑ์ การอนุมัติทะเบียนยา การมีผลและการบังคับใช้สิทธิบัตร ความมั่นคงของความสัมพันธ์ทางการค้า และสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป AbbVie มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ของ AbbVie ให้ทันสมัยเป็นประจำ แต่ทั้งนี้ มิได้มีหน้าที่ผูกมัดในการปรับปรุงเนื้อหาใดๆ

การใช้งานของคุณ

คุณเข้าใจ ยอมรับ และเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้

ในการใช้งานเว็บไซต์ของ AbbVie คุณยอมรับว่าจะไม่รบกวนหรือก้าวก่ายข้อมูลทางอิเล็คโทรนิคของเราที่มีการนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของ AbbVie หรือบนเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ของเรา อีกทั้งคุณยอมรับว่าจะไม่พยายามหลบหลีกมาตรการการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของ AbbVie และจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการของในพื้นที่ รัฐ รัฐบาลกลางและนานาชาติใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณได้มอบอำนาจให้ AbbVie ใช้เนื้อหาที่คุณอัพโหลดหรือส่งผ่านด้วยวิธีอื่นใดลงในเว็บไซต์ของ AbbVie โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานออนไลน์ในลักษณะใดก็ตามที่ AbbVie เลือกใช้ ทั้งนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการคัดลอก แสดง ปฏิบัติการหรือตีพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบใดก็ตาม การแก้ไข จัดรวมเข้ากับเนื้อหาอื่นๆ หรือสร้างสรรค์งานเลียนแบบที่มีต้นแบบมาจากเนื้อหาดังกล่าว คุณได้สละสิทธิ์ที่คุณอาจมีต่อเนื้อหาที่คุณอัพโหลดหรือส่งผ่านด้วยวิธีอื่นใดลงในเว็บไซต์ของ AbbVie ตามขีดจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

การติดฉลากผลิตภัณฑ์

ชื่อ คำอธิบาย และฉลากผลิตภัณฑ์อาจมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่มิใช่ประเทศที่อยู่อาศัยของคุณ ผลิตภัณฑ์อาจไม่มีวางขายในทุกประเทศหรืออาจมีวางขายภายใต้ชื่อยี่ห้ออื่นๆ ในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน หรือเพื่อการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่แจ้งไว้สามารถหาซื้อได้โดยผ่านทางใบสั่งจ่ายยาของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในพื้นที่เท่านั้น หากมิได้มีการแจ้งไว้และตกลงกันล่วงหน้าอย่างชัดเจนโดย AbbVie จะไม่มีผู้จัดการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของ AbbVie บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของ AbbVie คนใดเข้าร่วมในการให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย การรักษา หรือการบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์แพทย์และคนไข้ใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ AbbVie เด็ดขาด

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูล เอกสาร และภาพกราฟฟิคที่เกี่ยวข้องที่มีตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของ AbbVie ("ข้อมูล") ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ AbbVie แต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้จัดหาให้ภายใต้สัญญากับ AbbVie การนำข้อมูลไปใช้นั้น อนุญาตให้ทำได้หาก (1) ข้อความแจ้งลิขสิทธิ์ด้านบนปรากฎอยู่บนเอกสารคัดลอกทุกฉบับ (2) การใช้ข้อมูลมีจุดประสงค์เพื่อการให้ความรู้และไม่หารายได้ หรือใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น (3) ข้อมูลไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาด (4) ไม่นำภาพกราฟฟิคที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของ AbbVie ไปใช้แยกออกจากข้อความที่มาด้วย AbbVie ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่บุคคลที่สามจัดหาไว้และห้ามมิให้คุณนำเนื้อหาดังกล่าวไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาดังกล่าว นอกจากนี้ หากมิได้มีการอนุญาตไว้ตามที่แจ้งด้านบน ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตหรือมอบอำนาจทั้งที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนและเป็นนัยภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ของ AbbVie ให้แก่บุคคลใดๆ ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า ที่อยู่การค้าและผลิตภัณฑ์ของ AbbVie บนเว็บไซต์ของ AbbVie โดยมิได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AbbVie ล่วงหน้า ยกเว้นการใช้เพื่อระบุสินค้าหรือบริการของบริษัท

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

AbbVie มุ่งมั่นที่จะป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณออนไลน์ เราตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวที่มีต่อลูกค้าของเราและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ AbbVie

คุณรับทราบและยอมรับว่าเมื่อคุณกรอกข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณบนเว็บไซต์ของ AbbVie ทาง AbbVie ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสิ้นเชิงได้ ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงหรือแทรกแซงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ตาม ในกรณีที่เกิดการแทรกแซงหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าเราจะได้พยายามป้องกันแล้ว AbbVie ไม่รับผิดชอบต่อการแทรกแซงหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว หรือต่อความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ในลักษณะพิเศษ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียรายได้) อันเกิดจากผู้ใช้งานหรือลูกค้า ถึงแม้ว่า AbbVie จะได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ต่อความเสียหายดังกล่าวล่วงหน้า AbbVie ไม่ให้การรับรองทั้งที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยว่าข้อมูลที่ลูกค้าคนใดให้มาจะปลอดภัยจากการแทรกแซงหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และ AbbVie ไม่ให้การรับรองโดยนัยถึงโอกาสในการค้าขายและความเหมาะสมต่อจุดประสงค์การใช้งานเฉพาะ ลูกค้าแต่ละคนต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของตนเอง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AbbVie ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหา ข้อมูล และความคิดเห็นที่นำเสนอไว้ โพสต์ไว้ หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ AbbVie การไว้วางใจในเนื้อหา ข้อมูลหรือความคิดเห็นเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว AbbVie ไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของ AbbVie หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว

เว็บไซต์ของ AbbVie เนื้อหาบนเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่หรือจัดหาได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ AbbVie มีการนำเสนอในลักษณะ "ตามที่เห็น" และ "ตามที่มีอยู่" โดยรวมถึงจุดบกพร่องต่างๆ AbbVie หรือผู้ค้า หรือผู้จัดการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด (จากนี้ไปเรียกว่า "กลุ่ม AbbVie") จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในลักษณะใดๆ ในทุกกรณี ภายใต้กฎหมายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของ AbbVie เนื้อหาบนเว็บไซต์ บริการต่างๆ ที่จัดหาให้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของ AbbVie หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อจาก AbbVie โดยรวมถึงความเสียหายในลักษณะพิเศษ ทางอ้อม ที่เป็นการลงโทษ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ที่เป็นตัวอย่าง หรือเป็นผลสืบเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอาการบาดเจ็บเฉพาะตัว การสูญเสียรายได้หรือความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้า การขัดจังหวะในการให้บริการ ไวรัส การลบไฟล์หรือการติดต่อทางอิเล็คโทรนิค หรือข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์ของ AbbVie หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ ไม่ว่าทาง AbbVie มีการละทิ้งและไม่ว่าทาง AbbVie จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ คุณยอมรับว่าถึงแม้จะมีกฎหมายที่กล่าวไปในทางตรงกันข้าม คุณไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ของ AbbVie หรือเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์นี้ในเวลาเกินกว่าหนึ่ง (1) ปีหลังเกิดการเรียกร้องหรือการกระทำอันเป็นเหตุดังกล่าว โปรดรับทราบว่าอาจมีคำชี้แจงด้านกฎหมาย การสละสิทธิ์ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมที่มีผลกับเว็บไซต์ของ AbbVie ด้วยเช่นกัน

ทั่วไป

คุณยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์และนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ชี้แจ้งข้อตกลงทั้งหมด ระหว่างเราโดยเกี่ยวข้องกับประเด็นเนื้อหานั้น เว็บไซต์ของ AbbVie ถูกสร้างขึ้นและดำเนินการภายใต้กฎหมายแห่งรัฐอิลลินอยส์ โดยกฎหมายแห่งรัฐอิลลินอยส์จะควบคุมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์ ในขอบเขตที่กฎหมายแห่งรัฐอิลลินอยส์ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายสามัญที่เกี่ยวของ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากศาลภายในเขตการปกครองใดๆ พบว่าเนื้อหาในเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์นี้ไม่สมเหตุผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ คุณยอมรับว่าข้อกำหนดอื่นๆ ในเงื่อนไขการใช้งานออนไลน์จะยังคงมีผลอยู่อย่างเต็มที่


ออก abbvie.co.th

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ กรุณาย้อนกลับไปที่ AbbVie.com หรือติดต่อหน่วยงานของ AbbVie ในพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาในประเทศของคุณ

เว็บไซต์ Abbvie ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

ออก abbvie.co.th

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บนเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ กรุณาย้อนกลับไปที่ AbbVie.com หรือติดต่อหน่วยงานของ AbbVie ในพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศของคุณ

เว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณถามอาจไม่แสดงผลอย่างดีที่สุดกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการดำเนินการต่อไปยังเว็บไซต์เฉพาะผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่